Search for

Search results

Displaying 6 results
 1. PDF icon Beauty salon employer information pack - English 0121

  Private Sector Labour Relations Division of the Department of Mines, Industry Regulation and Safety. ...

 2. PDF icon Beauty salon employer information pack - Arabic 0121

  ِﺣ زﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل للدولةِالصناعيةِالعلاقاتِنظامبِالمشمولينِتجميلالِاتصالونِمالكو ِفيِا ِمؤخرِإدراجهمِتم ِِوالذينِللدولةِالصناعيةِالعلاقاتِبنظامِالمشمولينِالتجميلِاتصالونِلمالكيِصةمخص ِِهذهِالمعلوماتِحزمة ِوالسلامةِالصناعةِونُظمِلوزارة ِالتعدي ...

 3. PDF icon Beauty salon employer information pack - Chinese Simplified 0121

  雇主信息包 州产业关系体系中的美容院企业主 本信息资料包适用于州产业关系体系所包括的美容院企业主:他们最近接受了矿业、工业监管 和安全部的私营业劳动关系司的雇主义务合规审计。 这些信息旨在帮助州行业体系内的雇主履行对所有员工当前和未来的法律雇用义务。 在州产业关系体系中运营的美容院企业主必须向所有员工提供最低法定工资标准。雇主向雇员 支付低于最低标准的工资属于违法行为。 矿业、工业监管和安全部的行业检查员可以在工业治安法院对不按正确标准支付工资的雇主提 起诉讼。 资料包内容  ...

 4. PDF icon Beauty salon employer information pack - Chinese Traditional 0121

  僱主信息包 州勞資關係系統中的美髮美容商戶 本資料包提供予州勞資關係系統所涵蓋的美髮美容商戶,他們最近被納入由礦業、工業監管與 安全部私營部門勞資關係科執行的僱傭義務審計當中。 相關資料旨在幫助此行業的州系統僱主履行他們在目前和將來對所有僱員的法定僱傭義務。 在州勞資關係系統中經營的美髮美容商戶必須為所有僱員提供法定最低薪酬。僱主如對僱員支 付低於最低薪酬,則屬違法。 礦業、工業監管與安全部的行業監管員可以在勞資裁判法院就不支付適當薪酬向僱主採取法律 行動。 本資料包有哪些資訊 ...

 5. PDF icon Beauty salon employer information pack - Vietnamese 0121

  Gói thông tin nhà tuyển dụng Chủ nhân các doanh nghiệp thẩm mỹ viện thuộc hệ thống quan hệ lao tư tiểu bang Tập thông tin này dành cho chủ nhân các doanh nghiệp thẩm mỹ viện thuộc hệ thống quan hệ lao tư của tiểu bang gần đây đã được kiểm tra về s ...

 6. PDF icon Your guide to Consumer Protection

  a number of publications in languages other than English on the Consumer Protection website as well as ... part of this process is seeking public and industry opinion. The latest consultations can be found on ... the public consultation page. Advisory committees Consumer Protection has ...