Search for

Search results

Displaying 5 results
 1. PDF icon 1 January 2021 pay rates for cafe and restaurant staff

  every hour worked. ü Pay all staff the higher weekend pay rates and public holiday pay rates required ... employees (Rate includes casual loadings) Fortnightly Hourly Mon - Fri* Hourly Sat/Sun Public holiday ... (min 4 hours) Hourly Mon - Fri Hourly Sat/Sun Public holiday Introductory (max 3 months) ...

 2. PDF icon 1 January 2021 pay rates for cafe and restaurant staff - Vietnamese translation

  Mức lương cho nhân viên café và nhà hàng Nghĩa vụ pháp lý về tuyển dụng của chủ doanh nghiệp café và nhà hàng Chủ của các doanh nghiệp café và nhà hàng hoạt động dưới hệ thống quan hệ lao động của tiểu bang bắt buộc phải trả cho mọi nhân viên tố ...

 3. PDF icon 1 January 2021 pay rates for cafe and restaurant staff - Chinese Simplified translation

  咖啡馆和餐馆工作人员的薪资水平 咖啡馆和餐馆老板的合法雇佣义务 在州劳资关系系统中经营的咖啡馆和餐馆老板,必须向所有雇员支付至少法律规定的该行业 的工资。 《餐馆,茶室和餐饮工作者裁定额》(Restaurant, Tearoom and Catering Workers Award)确定 了咖啡馆和餐馆行业的薪资水平,雇主向雇员支付的工资若低于该“西澳州裁定额”所列出的薪 水是非法的。 《餐馆,茶室和餐饮工作者裁定额》的薪水适用于: • 在西澳大利亚州的所有大都市和偏远地 ...

 4. PDF icon 1 January 2021 pay rates for cafe and restaurant staff - Chinese Traditional translation

  Wageline 咖啡館和餐館工作人員的薪資水準 咖啡館和餐館老闆的合法雇傭義務 在州勞資關係系統中經營的咖啡館和餐館老闆,必須向所有雇員支付至少法律規定的該行業 的工資。 《餐館,茶室和餐飲工作者裁定額》(Restaurant, Tearoom and Catering Workers Award)確定 了咖啡館和餐館行業的薪資水準,雇主向雇員支付的工資若低於該「西澳州裁定額」所列出 的薪水是非法的。 《餐館,茶室和餐飲工作者裁定額》的薪水適用于: • 在西澳大利亞州的 ...

 5. PDF icon 1 January 2021 pay rates for cafe and restaurant staff - Hindi translation

  कैफ़े और रे�ोर�ट के कम�चा�रयो ंके िलए वेतन दर� कैफ़े और रे�ोर�ट �वसाय के मािलको ंके रोज़गार के प्रित कानूनी दािय� कैफ़े और रे�ोर�ट �वसाय के मािलक जो िक रा� ओ�ोिगक संबंध प्रणाली (state industrial relations system) के अंतग�त �वसाय करते ह�, उनके िलए सभी कम ...